Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

 

“Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına destek ve teşvik sağlamanın yanı sıra, bu alanda yeni yaklaşımlarla firmalarımıza rekabet gücü kazandırıyoruz.”

 

BAZI AR-GE DESTEKLERİ

 

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Programın Amacı

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

Uygun Proje Konuları

 • Kira Desteği
 • Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı
 • Personel giderleri desteği
 • Başlangıç sermayesi desteği
 • Proje geliştirme desteği (proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği, proje tanıtım desteği, yurtiçi – yurtdışı kongre/ konferans/ fuar ziyareti/ teknolojik işbirliği ziyareti desteği
 • Test, analiz, belgelendirme desteği

 

TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri

Programın Amacı

 • Program, işletme düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Bu amaçla; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine %60’a varan oranlarda hibe destek sağlamak hedeflenir.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri 

Uygun Proje Konuları

 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi - iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenir.

 

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Programı

Programın Amacı

 • Programda, projelere sağlanacak desteklerle, KOBİ’lerin daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenir.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm KOBİ ölçeğindeki işletmeler

Uygun Proje Konuları

 • Yeni bir ürün üretilmesi, 
 • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

 

TÜBİTAK 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı

 • Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir (Projede en az bir yabancı ortak ile çalışılmalıdır.)

Uygun Proje Konuları

 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi - iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında işletmelerin uluslararası ortaklı olarak yürütecekleri Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 

TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı

Programın Amacı

 • Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanır. 
 • Program kapsamında sağlanacak desteklerle;
  - Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  - Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  - Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  ​- Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenir.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
 • Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
 • Üniversiteler ve Araştırma kurumları

Uygun Proje Konuları

 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/ iyileştirilmesi 
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler 

 

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

 • Personel giderleri (Halihazırda çalışan ve/ veya yeni alınacak personel ve firma ortakları) 
 • Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri 
 • Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri 
 • Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri 
 • Bilgisayar ve sunucu giderleri 
 • Teknik Yazılım alımları ( çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları ) 
 • Seyahat giderleri 
 • Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri 
 • Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri 
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri 
 • Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) alım giderleri 
 • Proje Danışmanlık Giderleri (Yalnızca 1507 programında)

 

 Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:

 • Kavram Geliştirme (Araştırma) 
 • Fizibilite çalışmaları 
 • Laboratuvar çalışmaları 
 • Tasarım çalışmaları 
 • Prototip üretimi/ Geliştirme çalışmaları 
 • Pilot tesisin kurulması 
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması