Hakkımızda


İKARUS YÖNETİM

 

İKARUS, sanayi yatırımları, teşvikler, destekler ve hibeler konusunda uzman ve uluslararsı deneyimli personeliyle büyük ölçekli şirketlerden KOBİ’lere kadar birçok şirkete geniş bir yelpazede yönetsel ve finansal çözümler sunmaktadır. Şirketlerin strateji geliştirmelerine, bu stratejileri uygulamalarına, önemli finansal kararları çok yönlü rakamsal analizlere dayandırarak almalarına yardımcı olmaktadır. Bu çözümler arasında özellikle büyük ölçekli sanayi yatırımları, stratejik yatırımlar, uluslararsı işbirliklerin tesisi ve teknolojik yatırımlar konusundaki çözüm ortaklıkları özel önem arz etmektedir.

 

Çalışma prensibimiz, çözüm ortaklığı yaptığımız firmaları yakından tanıma, anlama ve sadece kendisinden bekleneni yapma değil, çok boyutlu düşünüp yaratıcı çözümler sunabilmedir.

 

Temel çalışma alanlarımız;

 

I. SANAYİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DANIŞMANLIĞI

İKARUS yurt içi ve yurtdışında, tüm yatırım öncesi, yatırım süreci ve sonrası için; yatırım karar alma süreçlerinin yönetimi, finans yönetimi, teknoloji ve Ar-Ge yönetimi, şirket birleşme ve satın alma işlemleri, şirket anayasaları, bilanço ve gelir tablosu analizleri ve değerlendirmeleri, gelecek projeksiyonları, yönetici ve personel eğitimleri gibi farklı alanlarda “en iyi” hizmetleri vermektedir.

 

II. FİNANSAL YÖNETİM VE ÇÖZÜM ÜRETME

  • Finansal Analiz

Yatırım projeleri fizibilite çalışmaları, şirket için önemli stratejik kararların (ortaklık, yeni yatırım, şirket satın alma vb.) çok yönlü değerlendirilmesi ve risk analizi yapılması.

  • Stratejik yönetim

Büyüme ve karlılık hedeflerinin oluşturulması, bütçeleme, işletme sermayesi yönetimi, tahsilat politikalarının yapılandırılması ve hızlandırılması.

  • Finansman

Nakit akışlarının hazırlanması, banka borçlarının yeniden yapılandırılması, işletme sermayesi finansmanı oluşturulması, bankalar ve diğer finans kuruluşları ile ilişkilerin yönetilmesi, KGF, Eximbank, Avrupa Yatırım Bankası, Kalkınma Bankası, TSKB, TESKOMB, yenilenebilir enerji kredileri ve ihracat sigortaları başvuruları.

  • Risk Yönetimi

Finansal ve mali analiz ile risk değerlendirilmesi, iç kontrol yapısının incelenmesi ve denetim sistemi kurulması.

  • Küme Yönetimi

Bölgesel ve sektörel kümeler oluşturarak kümelerin stratejisini oluşturmak, Uluslararası İhracata Yönelik Projelerini hazırlamak ve yönetmek. Kümenin yurt içi ve yurtdışı işbirliklerini geliştirmek, rekabetçiliğini arttırmak için titiz analiz çalışmaları sonucunda ticaret heyetleri ve alım heyetleri organizasyonları yönetmektir.

 

III. TEŞVİK, HİBELER VE DEVLET DESTEKLERİ PROJE YÖNETİMİ

İKARUS; KOSGEB projeleri, TÜBİTAK projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelendirme projeleri, San-Tez projeleri, Tekno-Yatırım Projeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı URGE projeleri, Avrupa Birliği projeleri, Kırsal Kalkınma ve IPARD Projeleri, TTGV Projeleri, TAGEM projeleri ve Kalkınma Ajansı projeleri yanı sıra Sağlık Turizmi, Eğitim, Bilişim ve Film sektörlerine yönelik çeşitli projeler konusunda uzmanlığa sahiptir.