Verimlilik Çalışmaları

Verimlilik Çalışmaları

Verimlilik Çalışmaları

VERİMLİLİK

 

İKARUS olarak; yönetimde ve üretimde verimlilik arttırma çalışmalarımızı etkili ve başarı odaklı olarak hizmetinize sunuyoruz...

 

 

Verimlilik Kavramı Nedir?

 

Verimlilik, en temel haliyle üretken olmak demektir. İşletmenizin başarısı ve sürekliliğini sağlayacak olan çalışma ile üretkenliğinizi belirtir.

 

Basitçe, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eder.

 

Verimlilik, "prodüktivite" sözcüğünün karşılığı olan bir kavramdır. 

 

Verimlilik denilince, ilk akla gelen genellikle işgücü verimliliğidir. Bunun nedeni ise, işgücü dışında makina, araç-gereç, çeşitli donanım ve diğer sabit varlıkların oluşturduğu önemli bir üretim faktörü olan sermayenin verimliliğinin fiziksel   olarak ölçümünün hemen hemen olanaksız oluşudur. 

 

Verimlilik statik değil, dinamik bir ölçüdür. Verimliliğin ölçümü için belli bir üretim döneminde (saat, gün, hafta, ay ve yıl gibi) üretime katılan her bir faktörün birimine düşen üretim miktarının ölçülmesi ve değişik dönemler arasında faktör verimliliğinin birbirleriyle  karşılaştırılması gerekmektedir.

 

Verilen tanıma göre,

 

Verimlilik  =  Üretim miktarı  /  Üretim faktörleri miktarı  =  Çıktı (birim zaman)  /  Girdi                                                         

eşitliği ile gösterilir.

 

 

Verimliliğin İşletmeler Açısından Önemi Nedir?

 

İşletmeler yönünden iki önemli nokta mevcuttur:

 

1. Verimlilik, işletmenin başarı derecesini ve kârlılık durumunu gösterir. Piyasa koşullarına zamanında uyum gösteren bir işletmenin teknolojik gelişmeye ayak uydurarak gerçek maliyetlerini düşürmesi, diğer bir deyişle birim ürün üretimi için kullanılan girdi hacmini azaltmasıdır. Girdi ve çıktı arasındaki oran verimlilik olarak tanımlandığına göre, işletmenin başarısı verimlilik artışına bağlıdır. 

2. Verimlilik, işletme yönetimi açısından da önemlidir: Verimlilik oranları ve verimliliğin ölçülmesi işletmelerin genel işleyişlerini ve başarı derecesini ortaya koyan önemli göstergelerdir. Bu nedenle, verimlilik oranları ve verimliliğin ölçülmesi, işletme yöneticileri için etkin bir denetim aracı olarak kullanılabilmektedir. 

 

 

Hayatın her alanında kaliteyi artıran, işlerin arzu edilen biçimde sürdürülmesini ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını mümkün kılan verimlilik, şirketler için hayati önem taşımaktadır. 

 

 

HER ŞEYİN ETKİN KULLANIMI

İşletmelerde verimlilik üretim sürecinde kullanılan hammadde, işgücü, makine, bina, enerji gibi kaynakların ne kadar etkin kullanılabildiğini değerlendiren bir kavramdır.

 

Fakat üretim sürecinde tek girdi işgücü olmadığından, çok farklı girdiler söz konusu olduğundan bunların hepsinin iyi analiz edilip kendi verimliliklerinin ölçümlenebilmesi gerekir.

 

 

İSRAFI ÖNLEMEK EN ÖNEMLİ NOKTADIR

İşletmelerde üretim kaynaklarının israf edilmeden en akılcı biçimde kullanılması, verimliliği artırmanın ana koşuludur.

 

Ürünlerin tasarımı ve içeriğindeki değişikliklerle olabileceği gibi teknolojinin daha etkin kullanımıyla da verimlilik artabilir.

 

Verimlilikle kalite birbirlerine oldukça paraleldir. Çünkü ürünlerin içeriğindeki kalitesizlikler üretim sürecini yani buna bağlı olarak verimliliği doğrudan etkiler.

 

Çalışma hayatının kalitesinin artmasının yolu çalışma koşullarının ve çevresinin kalitesinin artmasından ve insana uygun hale getirilmesinden geçer. Bu da çalışanların ekonomik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin karşılanması yoluyla sağlanabilir.

 

Verimlilikte çok önemli payı olan bu ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için hem işverenler ve hem de çalışanlar eğitilmeli ve bilinçlenmelidirler. İşte bu noktada İKARUS olarak size verimliliğinizi arttırma konusunda hizmet vermekteyiz...