Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik

Türkiye son yıllarda dikkat çekici büyüme oranlarına ulaşmaktadır. Ekonomik riskleri minimuma çekmek ve maksimum büyüme oranlarının devamlılığını sağlamak, rekabet gücünün, üretimin ve özellikle istihdamın artırılmasını sağlamak, katma değeri, teknoloji ve Ar-Ge değeri yüksek stratejik yatırımlara yönlendirmek için var olan teşvik sistemini sizlere kısaca anlatacağım.

Yatırım Teşvik belgesi nedir?
Yatırım teşvik belgesi, firmaları yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer sağlamak, yeni teknolojilerin kullanımını özendirmek, istihdam yaratmak ve dünya piyasalarında rekabet gücü sağlamak için devlet tarafından yatırımcıların desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Gerekli Evrakların Listesi;

 • Müracaat dilekçesi
 • İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
 • Yatırım Bilgi Formu ve Taahhütname (2012/1 sayılı tebliğin 1 nolu ekinde yer almaktadır)
 • Makine ve Teçhizat Listeleri
 • 400 TL Müracaat Bedelinin Yatırıldığına Dair Belge (2018 Yılı Ücreti)
 • Ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcun bulunmadığına dair yazı veya elektronik ortamdan alınmış barkotlu çıktı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
 • Stratejik Yatırımlar için Fizibilite Raporu
 • Teşvik uygulamalarına bağlı olarak talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler